DECS NAGYKÖZSÉG

WEBOLDALA

ÜGYLEÍRÁSOK
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

ügyintéző: Szalontai Nóra

Tel: 74/595-908  hipa@decs.hu

Ügyleírás:
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Benyújtó személye:
Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja. Hatóság külön jogszabály rendelkezése alapján.

Benyújtás formája és módja:
A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában az önkormányzati hivatali portálon, ePapíron, levélben, személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Eljárás díja:
A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Egyéb esetekben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni.

Adó- és értékbizonyítvány kiállításához szükséges és csatolandó dokumentumok:
– kitöltött kérelem nyomtatvány
– három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
– képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
– adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik), amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás

 

Ügyintézési határidő:
A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Az igazolás kézbesítése:
Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.

Jogszabályi háttér:

– A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,
– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
– Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
– Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK:
kérelem űrlap

 

ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS

Ügyintéző: Tamaskó Mónika 74/595-904 ado@decs.hu

Ügyleírás:
Decs Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózásrendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki az hatósági igazolást.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adat bejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:

– az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon,

– elektronikus formában az E-önkormányzati portálon vagy ePapíron,

– postai úton

– személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:

link

Eljárás díja:

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 2. mellékletének VI. pontjának 4. alpontjában foglaltak alapján illetékmentes.

Ügyintézési idő:

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

Az igazolás kézbesítése:

Az adóhatóság az igazolást írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adóhatósági adóigazolás a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

ANYAKÖNYVI IGAZGATÁS

Ügyintéző: Nemesné Boronkai Klaudia

74/595-916
anyakonyv@decs.hu

Illetékmentes a születéssel, házasságkötéssel, örökbefogadással, tartással, gondozással, halálesettel kapcsolatos eljárás, a nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavítása, az anyakönyvi kivonat kiállítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány, nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéshez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés, a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás, a családi állapot változásából eredő névváltozás miatt indult eljárás.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén -függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kérik a névváltoztatást,- 10.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak  külön-külön meg kell fizetni.  Az igazgatási szolgáltatási díj összegének befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetni. Az átutalás összege: 10.000,- forint.
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000. Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve. Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltozási kérelemhez csatolni szükséges.

– július 1-vel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (továbbiakban: EAK), ami azt jelenti, hogy 2014. július 1-je után anyakönyvezett bármilyen anyakönyvi eseményről bármelyik települési anyakönyvvezetőtől igényelhető anyakönyvi kivonat.
– július 1-ét megelőző papír alapú anyakönyvi bejegyzésekről előbb kérni kell az esemény helye szerinti anyakönyvvezetőt, hogy rögzítse be az eseményt az EAK-ba, és azután bármelyik települési anyakönyvvezetőtől kérhető az anyakönyvi kivonat kiállítása.

Az alkalmazott jogszabályok:  1993. évi LV. tv., 2016. évi CL. tv., 1990.évi XCIII. tv. 2010. évi I. tv. 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet, 2010. évi XXXVIII. törvény, 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet, 174/2017. (VI.30.) Korm. rendelet

BIRTOKVÉDELMI ÜGYEK

Ügyintéző: Nemesné Boronkai Klaudia

74/595-916
anyakonyv@decs.hu

Az éven belül történt birtoksértés esetén, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás.

Az ügyintézés kezdeményezhető:
Az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: 15 nap;

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges iratok: a kérelemnyomtatványokhoz csatolt bizonyítékok.

Az alkalmazott jogszabályok:  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., 17/2015 (II.16.) Korm. rendelet.

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

kérelem

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK (fák és cserjék) KIVÁGÁSA IRÁNTI ENGEDÉLYKÉRELEM

ügyintéző: Száraz Renáta

74/595-917
szocialis@decs.hu

ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból, vagy kérelem alapján

ügyintézési határidő: 21 nap, bizonyos esetben: 45 nap

ügyintézés díja: illetékmentes

kapcsolódó nyomtatványok: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet, vagy azzal megegyező tartalmú kérelem, ügyintézők tájékoztatása

alkalmazott jogszabályok: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi CL. törvény ; a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet; a települési környezet védelméről szóló 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet.

megjegyzés: A lakosság bejelentést tehet (nem kell fakivágási kérelmet benyújtani) a Jegyzőnek, ha közterületen száraz, balesetveszélyes fa található. Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie.

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

kérelem

FÖLDHIRDETMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE

Ügyintéző: Szalontai Nóra

Tel.: 74/595-908
E-mail: hipa@decs.hu

Az eladó és vevő aláírják a termőföld adásvételi szerződést a választott ügyvédnél. Ezt követően az eljáró ügyvéd eljuttattja a szerződéseket az illetékes Megyei Földhivatalhoz, aki előzetesen megvizsgálja a szerződést, hogy megfele-e az elvárásoknak, ha igen, akkor elküldi a szerződést a területileg illetékes Önkormányzat jegyzőnek. Az Önkormányzat jegyzője gondoskodik, hogy a kapott szerződésből kitakarva a személyes adatokat felkerüljön 60 napig az Önkormányzat hirdetőtáblájára, valamint a Hirdetmenyek.magyarorszag.hu oldalra (ezen az oldalon az adott tételnél maga a szerződés is elolvasható, ha feltöltötte az Önkormányzat a Csatolmányok rovat alá), valamint az Önkormányzat Hirdetőtáblájára. 

Ez a kifüggesztési folyamat azt a célt szolgálja, hogy az esetleges elővásárlásra jogosultak (pl helyben lakó szomszéd, helyben lakó Földműves) értesüljenek a szerződésben foglalt feltételekről, és ha érdekli, akkor jelezhesse vételi szándékát az Önkormányzatnál. A Megyei Földhivatal pedig majd eldönti, hogy végül ki szerezheti meg a földet, az eredeti vevő, vagy az elővásárló. Döntéséről a Megyei Földhivatal írásban értesíti a feleket.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÁS (méhészek, vadkár)

Ügyintézők: Száraz Renáta, Takácsné Gehring Mária (vadkár)

Méhészek nyilvántartásba vételével, illetve a vadkárok esetén a kárbecslési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ügyintézés.

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: az Ákr. szerinti sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap;

Az ügyintézés díja: illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok: 

– 1996. évi LV. törvény,
– 2016. évi CL. törvény,
– 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
– 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

GYÁMHATÓSÁGI IGAZGATÁS

Ügyintéző: Izsákné Tóth Katalin

74/595-917
gyermekvedelem@decs.hu

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján a jegyző, mint gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetét.

Az ügyintézés az ügyfél kérelmére indul a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon, amely benyújtható személyesen a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályánál, illetve letölthető a tájékoztatáshoz csatolt mellékletből.

Szükséges iratok: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jövedelemigazolások.

Ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Ügyintézés díja: az eljárás költség- és illetékmentes

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS

Ügyintéző: Nemesné Boronkai Klaudia

74/595-916
anyakonyv@decs.hu

Leltározni kell a hagyatékban lévő belföldön fekvő ingatlant, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedést, lajstromozott vagyontárgyat, valamint az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja. A leltározást – törvényben meghatározott kivételekkel – a jegyző végzi.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, erre rendszeresített nyomtatványon.

Az alkalmazott jogszabályok: 2010. évi XXXVIII. törvény, 2016. évi CL. tv., 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet.

Póthagyatéki ügyintézés

A póthagyatéki eljárás a hagyatékban érintett kérelmére indul el. A kérelmező a kérelmet személyesen vagy levélben juttathatja el az elhunyt utolsó belföldi lakóhelye szerinti Közös Önkormányzati hivatalba. A kérelem benyújtását követően az eljárás megegyezik az alap hagyatéki eljárással. A kérelemben szükséges megjelölni a hagyaték tárgyát. A kérelemhez célszerű csatolni a hagyaték-átadó végzés másolatát. 

Az ügyintézéshez szükséges:

– az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolata
– belföldön fekvő ingatlan esetén helyrajzi szám, bármely régi adás-vételi szerződésről, tulajdoni lapról,- belföldi cégjegyzékbe bejegyzett társaság esetén tagsági szerződés, illetve szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés az alapító okirat,
– lajstromozott vagyontárgy esetén lajstrom lap
– a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket (300 ezer forint) meghaladó értékű ingó vagyon esetén bármely fellelhető irat
– utolsó fel nem vett nyugdíj esetén nyugdíjas törzsszámot tartalmazó irat, nyugdíjas szelvény
– az elhunyt nevén szereplő bankszámla esetén bankszámla kivonat
– az elhunyt tulajdonát képező gépjármű, illetve vontatmányok forgalmi engedély vagy törzskönyv
– értékpapír, részvény, kincsár jegy, egyéb megtakarítás esetén az értékpapír, a részvény
– az öröklésben érdekeltek személyes adatai

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyintéző: Szalontai Nóra

74/595-908
hipa@decs.hu

Teljes körű elektronikus ügyintézés:  az Önkormányzati Hivatali Portálon (LINK)

Helyi iparűzési adó számlaszáma:

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási

tevékenységet végez.

Az adó mértéke: 2%

Bevallási határidő: Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

Adófizetési határidők:

– Adóelőleg fizetési határidő március 15. és szeptember 15.

– A megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetének

fizetési határideje az adóévet követő év május 31., illetve a túlfizetést ettől az időponttól

igényelheti vissza.

Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

– Bonyhád Város Önkormányzata helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati

rendelete

– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

– Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

IPARI IGAZGATÁS

Ügyintéző: Száraz Renáta

74/595-917
szocialis@decs.hu

A bejelentés – köteles tevékenység esetén – amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek – a tevékenység végzéséről igazolás kiadása és a tevékenység nyilvántartásba vétele. A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén az igazolás kiadását követően folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: a bejelentés köteles tevékenység esetén az Ákr. szerinti sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap, működési engedély köteles tevékenység esetén 30 nap;

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Szükséges iratok: egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás nyilvántartásba vételről, nem saját tulajdonú telephely esetén a bérleti szerződés másolata.

Az alkalmazott jogszabályok:  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, 35/1999. (X. 13.) BM rendelet, 1990.évi XCIII. tv., 2016. évi CL. tv.

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

KERESKEDELMI IGAZGATÁS

Ügyintéző: Száraz Renáta

74/595-917
szocialis@decs.hu 

Kiskereskedelmi, kiskereskedelmi vendéglátó, nagykereskedelmi, üzletben folytatott, mozgóbolt útján, bevásárlóközpontban, vásáron és piacon folytatott kereskedés, közterületi, közvetlen, üzleten kívüli, csomagküldő, közlekedési eszközön folytatott, és automatából történő értékesítéssel, valamint szálláshely-üzemeltetési engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés.

Az ügyintézés kezdeményezhető: az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: 25 nap

Az ügyintézés díja: illetékmentes.

Szükséges iratok: Ha egyéni vállalkozó a kérelmező, az egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás nyilvántartásba vételről, nem saját tulajdonú üzlet/szálláshely  esetén a bérleti szerződés másolata.

Az alkalmazott jogszabályok:  2009. évi LXXVI. törvény, 2005. évi CLXIV. törvény. tv., 2016. évi CL. tv., 1990.évi XCIII. tv., 210/2009 (IX.29.) Korm.rendelet, 55/2009 (III.13.), 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

 

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

KOMMUNÁLIS ADÓ

Ügyintézők:

Szalontai Nóra Tel.: 74/595-908 E-mail: hipa@decs.hu

Tamaskó Mónika Tel.: 74/595-904 E-mail: ado@decs.hu

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a garázs, a gépjárműtároló, a melléképület és a melléképületrész. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. özvegyi jog, haszonélvezet) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdoni hányad szerinti adóztatástól el lehet térni. Amennyiben az ingatlan egyik résztulajdonosa vállalja az adó megfizetését, ő lesz adó alanya. Új építésű ingatlan esetében az adókötelezettség a használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

Az adó mértéke:

  • a magántulajdonban lévő lakáscéljára szolgáló épületre, épületrészre (a továbbiakban: építmény),
  • a magántulajdonban lévő nem lakás céljáró szolgáló építményre,
  • az önkormányzat illetékességi területén lévő telekre, valamint
  • a nem magántulajdonban álló bérlakásra

egyenlően 10.000 Ft/év/adótárgy

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

– Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (személyi igazolvány, adókártya)
– Az ingatlan adatait tartalmazó dokumentum: tulajdoni lap másolata.
– Tulajdonváltozás esetén adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, hagyatékátadó végzés

az ügy jellegétől függően.

 

Az adó megfizetési határidők:

– I. félévi adó: március 15.
– II. félévi adó: szeptember 15.

 

A megfizetés módja:

– Készpénz-átutalási megbízáson (csekk),
– Átutalással a 11746005-15414117-02820000 számú számlára,
– E-Önkormányzat Portálon – ügyfélkapus azonosítás után – bankkártyával.

 

Az eljárás jogi alapjai:

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
– A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal helyi adókról szóló 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

KÖZÉRDEKŰ MUNKA

Ügyintéző: Tóth Judit

74/595-911, 595-915
szemelyzet@decs.hu

 

Szabálysértési és büntető ügyekben közérdekű munka elrendelésével kapcsolatos munkáltatói feladatok előkészítése és koordinálása. 

Az ügyintézés kezdeményezhető: a szabálysértési ügyekben a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által, büntető ügyekben a pártfogó felügyelő kiállított kijelölő lap alapján, személyesen.

Az alkalmazott jogszabályok: 2012. C. törvény, 2012. II. tv., 2013. évi CCXL. tv.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Ügyintéző: Tóth Judit

74/595-911, 595-915
szemelyzet@decs.hu

A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok előkészítése, lebonyolítása, a munkáltatói intézkedések előkészítése.

Az alkalmazott jogszabályok: 1991. évi IV. törvény, 2011. évi CVI. törvény, 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, 2012. évi I. törvény, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

Ügyintéző: Nemesné Boronkai Klaudia

74/595-916
anyakonyv@decs.hu 

Közterület használatával kapcsolatos összefüggő ügyek intézése

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Az ügyintézés díja: illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok: 2/2016. számú Polgármesteri utasítás a nagyközség közigazgatási területén érvényben lévő közterület-használati díjakról, a közút nem közlekedés céljára történő igénybevételének díjairól, valamint a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjairól.

KÖZÚTKEZELŐI NYILATKOZAT

Ügyintéző: Nemesné Boronkai Klaudia

74/595-916
anyakonyv@decs.hu

Kapubehajtók építése, útcsatlakozás telekalakításhoz, közműépítés létesítéséhez és minden olyan munkálathoz amely a közúttal kerül kapcsolatban.

Az ügyintézés kezdeményezhető: ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: általános ügyintézési határidő: 15 nap

Az ügyintézés díja: a közútkezelői nyilatkozat iránti  kérelem illetékmentes.

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

KÚTFÚRÁS LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE

Ügyintéző: Takácsné Gehring Mária

74/595-913
jegyzo@decs.hu

 Olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja és kizárólag talajvíz felhasználásával működik

ügyintézési határidő: 21 nap

ügyintézés díja: illetékmentes

szükséges beadványok:
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú melléklet I.)/B, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 3. számú melléklete alapján összeállított (mellékelten megküldött adatlapot)

– a kút kiviteli terve (közműtervező készíti, aki az Országos Névjegyzék tagja)

– kútfúrást végző személy jogosultságát igazoló dokumentum

– méretarányos megvalósulási helyszínrajz

– nyilatkozat, hogy a vízilétesítményre nem ivóvíz igény kielégítését szolgálja, valamint nem települ rá olyan vízellátó rendszer, melyet a közműre csatlakozó vízhálózattal összekapcsolnak.

– nyilatkozat, hogy a vízkitermelés kizárólag talajvíz felhasználásával valósul meg

– nyilatkozat, hogy a kitermelt víz használata során (amennyiben keletkezik) a keletkező szennyvíz elhelyezése a környezetet nem veszélyezteti, annak kezelése megoldott

– nyilatkozat, hogy a létesítendő kút közelében nincs nyílt rendszerű

– szennyvízrendszer, vagy bármilyen más olyan jellegű létesítmény, amely szennyeződést okozna

– üzemeltetési engedélynél: nyilatkozat, hogy a kivitelezés a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően készült.

– alkalmazott jogszabályok: 2016 évi CL. törvény; 1995. évi LVII. törvény; 1996. évi LIII. törvény; 72/1996. (V. 22.) Kormány rendelet; 1990. évi XCIII. törvény; 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet; 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

 

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

MEZŐŐRI JÁRULÉK

Ügyintéző: Tamaskó Mónika adóügyi ügyintéző  

Tel.:74/595-904

Decs Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzését, a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelmét, az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozását és a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.

A rendelet területi hatálya a Decs Nagyközség közigazgatási területéhez tartozó, valamely mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.

A mezőőri járulék mértéke:

szántó, rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén 840 Ft/ha/év

kert, zártkert művelési ágú termőföld esetén 2000 Ft/hrsz/év

szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/ha/év

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

– tulajdoni lap másolat
– bejelentés földhasználati, illetve tulajdonjogi változáshoz
– bevallás a mezőőri járulék megállapításához

 

A járulék megfizetési határidők:

– I félévi járulék: március 15.
– II félévi járulék: szeptember 15.

 

A megfizetés módja:

Készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 11746005-15414117-02130000 számú számlára.

 

Az eljárás jogi alapja:

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

Decs Nagyközség Önkormányzata helyi adókról szóló 4/2017.(III.20.) önkormányzati rendelete.

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Ügyintézők: Izsákné Tóth Katalin, Száraz Renáta

74/595-917

Az önkormányzat által biztosított települési támogatások intézése: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás, Köztemetés, eseti szociális támogatás, települési gyógyszertámogatás, temetési hozzájárulás, gyermekek fogadásához kapcsolódó rendkívüli települési támogatás, időskorúak fűtési támogatása, ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatása, a 65 év felettiek napi étkezéséhez kapcsolódó kiszállítás költségének támogatása, rendkívüli szociális támogatás.

Az ügyintézés kezdeményezhető: hivatalból vagy az ügyfél kérelmére (írásban vagy személyesen)

Ügyintézési határidő: általános ügyintézési határidő: Ákr. szerint sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az ügyintézés díja: a szociális ügyek intézése illetékmentes.

Szükséges iratok: Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, illetve a konkrét ügyintézéshez kapcsolódóan az ügyintézők tájékoztatása alapján.

Az alkalmazott jogszabályok:  1993. évi III. tv., 2016. évi CL. tv., 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, 5/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet

 

KAPCSOLÓDÓ FÁJLOK

 

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal társult települése

BÁTA (link)